Co to jest DTP? Definicja

Określenie DTP pochodzi od angielskich słów Desktop Publishing, co tłumaczy się jako publikowanie na biurku lub wydawnictwo na biurku. To wie prawie każdy zainteresowany grafiką. Jednak co się robi w ramach DTP nie dla wszystkich jest oczywiste. Zatem przyjrzyjmy się temu nieco bliżej. DTP zastąpiło tradycyjny drukarski skład tekstu. Polega na kompleksowym przygotowaniu publikacji do drukowania. Publikacjami są: książki i broszury, czasopisma i gazety, dokumenty, wszystkie druki informacyjne i reklamowe oraz ogromna ilość opakowań. Grafik DTP musi biegle posługiwać się programami Photoshop, Illustrator oraz InDesign. Musi znać zasady typografii, materiały poligraficzne, techniki drukowania, procedury kalibrowania sprzętu komputerowego. Co więcej, musi też umieć oceniać jakość techniczną gotowej, odebranej z drukarni publikacji.

Rozpoczyna swą pracę od zapoznania się z zesłanymi przez klienta lub redakcję materiałami tekstowymi i ilustracyjnymi. Następnie dokonuje prawidłowego wyskładania tekstu. W programach graficznych przygotowuje materiał ilustracyjny: zdjęcia, rysunki, schematy, wykresy, tabele. Grafik sporządza też osobne pliki do wykrojników, złoceń, dodatkowych kolorów i lakieru wybiórczego. Teraz czas na tak zwane łamanie, czyli kompletowanie stronic publikacji. Po złamaniu każda stronica zawiera to, co przewidywał dla niej projekt typograficzny, czyli: tytuły i podtytuły, paginy, zdjęcia, rysunki, schematy, piktogramy, wzory matematyczne, tinty, tabele, notki, marginalia itd.

Na tym etapie pliki przesyłane są do korekty. Jeszcze częściej do korekty trafiają wydruki na papierze ze zwykłej korekcyjnej drukarki. W korekcie autor, redaktor, a przede wszystkim profesjonalny korektor zaznaczają poprawki i zmiany (nanoszenie korekty merytorycznej, językowej, technicznej). Następnie grafik DTP wprowadza te zmiany do pliku. Nazywamy to fachowo wyrabianiem korekty. Kolej na przygotowanie pliku do drukowania. Plik musi przecież uwzględniać: rodzaj papieru lub innego podłoża, technikę drukowania, a nawet konkretną maszynę drukującą. Sprawdzić należy poprawność spadów i zalewek, kąty rastrów, strukturę czerni, nafarbienie, marginesy pracy, czyli format netto i formaty kolumn, zdefiniować profil barwny, zapisać w formacie pdf i przesłać do drukarni.

Drukarnia w zależności od formatu papieru (podłoża), na którym wykona zamówienie dokonuje tak zwanej impozycji. Impozycja polega na prawidłowym ustawieniu poszczególnych stronic publikacji na arkuszu. Stronice nie osadzane są bowiem w kolejności cyfr paginacyjnych lecz zgodnie ze schematem falcowania, które odbędzie się dopiero w introligatorni. Ostatnim zadaniem grafika DTP jest sprawdzenie poprawności wydruków i wykonania prac introligatorskich. To wszystko wymaga sporej wiedzy i doświadczenia w zawodzie.